Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om jullie / de vereniging of het bedrijf die je als persoon vertegenwoordigd te informeren over uw rechten en onze
plichten die gelden op grond van de AVG. Door medewerkers van Dogcenter vof kunnen diverse persoonsgegevens van jullie/ de vereniging of het bedrijf die je als persoon vertegenwoordigd verwerkt worden, dit is noodzakelijk voor onze afspraken, prijsopgaven, bevestigingen en financiële-administratie en verwerking daarvan.

Onze plichten

Dogcenter is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Dogcenter als volgt:Jullie gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor dienstverlening; het vast leggen van afspraken tussen Dogcenter en jou of de vereniging/  of het bedrijf die jij als persoon vertegenwoordigd. Voor de financiële administratie; het versturen van facturen voor huur en catering, het bewaren van die gegevens voor de betalingsplicht, het opslaan voor het verwerken van die gegevens in de boekhouding, belastingaangifte en jaarverslag.Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Alle medewerkers binnen Dogcenter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.Voor verdere vragen of informatie: info@dogcenter.nl of 0653772075