Algemene Voorwaarden Dogcenter vof & Dogcenter Scentwork (DCSW)

Algemene Voorwaarden – Dogcenter en/of Dogcenter Scentwork (DCSW)

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten via onze website en zijn van toepassing op uw gebruik van en deelname aan onze diensten (de Dienst(en)). Door gebruik te maken van onze Diensten, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze Diensten of de Dogcenter en/of Dogcenter Scentwork (DCSW) website (www.dogcenter.nl). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) Dogcenter vof en/of Dogcenter Scentwork (DCSW), een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met Nederlands recht, gevestigd te [Jan Stuversdreef 4, 5315NZ Kerkwijk], en geregistreerd onder het KVK-nummer 11016494, hierna genoemd Dogcenter en/of DCSW, wij, of ons, en (b) elke persoon die van onze Website en/of onze Diensten gebruik maakt.

 1. Definities

1.1 Diensten houdt in al hetgeen Dogcenter en DCSW ten behoeve de Overeenkomst met de Klant uitvoert en/of onderneemt.

1.2 Klant betekent degene die onder deze Algemene Voorwaarden de Diensten van Dogcenter en/of DCSW gebruikt of wil gebruiken aangaat en de Overeenkomst tot de uitvoering van de Diensten aangaat.

1.3 Opleiding betekent de Diensten die door DCSW worden aangeboden welke de Klant aangaat voor een langere termijn.

1.4 Overeenkomst betekent de Overeenkomst tussen Dogcenter en/of DCSW en de Klant wordt aangegaan op het moment dat de Klant een boeking plaatst bij Dogcenter en/of DCSW voor de uitvoering van de Diensten.

 1. Toepasselijkheid en Wijzigingsbeding

2.1 Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Dogcenter en/of DCSW gesloten Overeenkomsten.

2.2 Het sluiten van een Overeenkomst met Dogcenter en/of DCSW heeft tot gevolg dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden afwijken van hetgeen vastgelegd in de Overeenkomst tussen Klant en Dogcenter en/of DCSW, heeft de Overeenkomst voorrang op de Algemene Voorwaarden.

2.4 Door de Klant gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst(en) tussen Dogcenter en/of DCSW en de Klant.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Dogcenter en/of DCSW zal nieuwe bepalingen opstellen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.

2.6 Dogcenter en/of DCSW zijn bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten afgesloten na implementatie van de wijzigingen en voor al bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Klant van de wijziging.

 1. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Offertes en/of aanbiedingen die door Dogcenter en/of DCSW worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.

3.2 Dogcenter en/of DCSW kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Eventuele prijsopgaves in Overeenkomsten kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de Diensten. Bij meerwerk wordt altijd eerst een prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van deze Diensten.

3.4 Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 1. Uitvoering Overeenkomst en machtiging

4.1 Dogcenter en/of DCSW zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Echter bevat iedere Overeenkomst voor Dogcenter en/of DCSW slechts inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

4.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dogcenter en/of DCSW aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en naar juistheid aan Dogcenter en/of DCSW worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet zijn verstrekt zoals voornoemd, heeft Dogcenter en/of DCSW het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gehanteerde tarieven aan Klant in rekening te brengen.

4.3 Als correcties, herzieningen of andere door Klant gewenste aanpassingen afwijken van hetgeen de Klant en Dogcenter en/of DCSW overeen zijn gekomen, dan heeft Dogcenter en/of DCSW het recht om hiervoor een extra bedrag te factureren.

4.4 Als de Klant een Opleiding aangaat met, Dogcenter en/of DCSW dient deze opleiding te worden afgerond binnen 6 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, tenzij de partijen anders overeenkomen.

4.5 Dogcenter en/of DCSW zal zich inzetten om de opleiding af te ronden binnen de overeengekomen periode. Dogcenter en/of DCSW kan echter niet aansprakelijk worden gehouden als de termijn wordt overschreden door omstandigheden buiten Dogcenter en/of DCSW controle.

 1. Betaling en betalingsvoorwaarden

5.1 De betalingsverplichting wordt aangegaan op het moment van het aangaan van een Overeenkomst door de Klant met het plaatsen van een boeking.

5.2 Alle genoemde bedragen op de Website betreffen bedragen in euro’s en worden standaard weergegeven inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dogcenter en/of DCSW opgegeven bankrekeningnummer.

5.4 Opleidingen of workshops: betaling geschied binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur die via de email ontvangen wordt, deze dient volledig betaald te zijn 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag, als er niet aan deze betalingsplicht is voldaan zal Dogcenter en/of DCSW de cursist toegang tot de opleiding weigeren.

5.5 Het is mogelijk om de Opleiding deel 2A en deel 2B in termijnen te betalen, de cursist ontvangt na inschrijving alle facturen voor de volledige opleiding met betalingsdata vermeld van de te betalen delen. Ook hierbij telt regel 5.4.

5.6 Wanneer de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur voor de opleiding of workshop betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is.

5.7 Blijft Klant in gebreke na aanmaning van Dogcenter en/of DCSW, dan heeft Dogcenter en/of DCSW het recht tot invordering over te gaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. Wanneer Klant in verzuim blijft, is hij naast de hoofdsom ook wettelijke (handels)rente, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en mogelijk overige schade verschuldigd aan Dogcenter en/of DCSW.

5.8 Annuleringsbeleid: inschrijven verplicht tot betalen. Tot 3 maanden (90 dagen) voor aanvang van de Opleiding of Workshop van Dogcenter en/of DCSW kan er geannuleerd worden, er wordt dan € 25,- administratie kosten gerekend.

5.9 Tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de Opleiding of workshop van Dogcenter en/of DCSW wordt er bij annulering 50% van het Opleidingsgeld of workshopgeld gerekend

5.10 Binnen 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de Opleiding of workshop van Dogcenter en/of DCSW is restitutie niet meer mogelijk.

5.11 Uitzonderingen op deze regels kunnen allen genomen worden door de eigenaren of eigenaar van Dogcenter en/of DCSW, deze beslissing is bindend en over de genomen beslissing kan niet meer worden gecorrespondeerd.

5.12 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering, beslag of surséance van betaling van Klant, zijn de vorderingen van Dogcenter en/of DCSW op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Herroepingsrecht

6.1 In de meeste gevallen is het aangaan van een Overeenkomst met Dogcenter en/of DCSW een koop of afstand. Dit houdt in dat de Klant recht heeft om kosteloos het herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst.

Voorbeeld: Indien de Klant een eendaagse workshop boekt op 1 Mei die plaats dient te vinden op 20 Mei en daarbij direct deze Algemene Voorwaarden accepteert, dan heeft de Klant het recht om deze sessie kosteloos te annuleren tot en met 14 Mei.

6.2 Als de Klant gebruikt wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Dogcenter en/of DCSW hiervan op de hoogte te stellen via info@dogcenter.nl of scentwork@dogcenter.nl. De verantwoordelijkheid van de tijdelijke uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

6.3 Als Dogcenter en/of DCSW al een deel van de Diensten heeft geleverd tijdens de bedenktijd van 14 dagen, heeft de Klant geen recht op restitutie van de kosten van die Diensten en eventueel door Dogcenter en/of DCSW gemaakte kosten. De Klant heeft wel recht op restitutie voor niet-geleverde Diensten.

Voorbeeld: Als de Klant een opleiding boekt op 1 Mei, welke 6 maanden duurt en waarvan 1 opleidingsdag plaatsvindt voor 14 Mei, dan heeft de Klant het recht om voor 14 Mei de opleiding te annuleren en een restitutie te ontvangen voor de opleidingsdagen die niet tijdens de bedenktijd plaats hebben gevonden. Ook kan Dogcenter en/of DCSW eventueel redelijk gemaakte kosten van de restitutie aftrekken.

6.4 De Klant heeft ook geen recht op herroeping als de Diensten waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan, ongeacht of de Diensten een Opleiding zijn of niet, (1) binnen de 14 dagen bedenktijd volledig worden geleverd; (2) de Klant er expliciet mee in heeft gestemd dat de Diensten worden geleverd tijdens de bedenktijd; en (3) de Klant afstand heeft gedaan van het recht zich te bedenken.

Voorbeeld: Als de Klant een workshop of volledige opleiding boekt op 1 Mei, waarbij er wordt afgesproken dat de workshop of de volledige Opleiding voor 14 Mei plaatsvindt, dan zal Dogcenter en/of DCSW dit duidelijk aangeven aan de Klant en de Klant vragen om ermee akkoord te gaan dat de Diensten worden geleverd voor 14 Mei en dat de Klant afstand doet van het herroepingsrecht.

 1. Overmacht, opschorting en ontbinding

7.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Dogcenter en/of DCSW als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Dogcenter en/of DCSW onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds inbegrepen – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, natuurgeweld, een epidemie of pandemie, computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dogcenter en/of DCSW geen invloed kan uitoefenen.

7.2 Tekortkomingen in de nakoming door Dogcenter en/of DCSW ingeval van overmacht worden aangemerkt als niet aan Dogcenter en/of DCSW toe te rekenen omstandigheden en geven Klant geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de Overeenkomst.

7.3 In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Dogcenter en/of DCSW gerechtigd (zonder inachtneming van een termijn) om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of in het geheel op te schorten.

7.4 Als de periode van overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Dogcenter en/of DCSW gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Klant lijdt dan wel heeft geleden ten gevolge van die opzegging.

7.5 De Klant en Dogcenter en/of DCSW kunnen te allen tijde met wederzijds goedkeuren de Overeenkomst beëindigen.

7.6 Na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd, als de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen door het afzeggen van een afspraak of consult, kan dit tot 48 uur voor de afspraak. Wanneer de Klant binnen 48 uur voor aanvang een afspraak afzegt wordt 100% van het totaalbedrag alsnog in rekening gebracht.

7.7 Als na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen met betrekking tot een workshop, wordt er bij ontbinding tot 90 dagen voor aanvang van de workshop 25 euro in rekening gebracht, en bij ontbinding van 30 dagen voor de workshop 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Als de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen binnen 30 dagen voor de workshop, wordt er 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Als de Klant niet op komt dagen bij een workshop wordt er geen restitutie gedaan.

 1. Geheimhoudingsplicht

8.1 Klant en Dogcenter en/of DCSW zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben ontvangen. Vertrouwelijke informatie betekent in elk geval datgene waarop dit artikel betrekking heeft, evenals bedrijfsgegevens.

8.2 Klant en Dogcenter en/of DCSW zullen maatregelen nemen om vertrouwelijke (bedrijfs)informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hen in te schakelen derden en medewerkers in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie.

8.3 De geheimhoudingsplicht vermeld in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op informatie:

a. welke op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving, al openbaar was of vervolgens openbaar werd zonder een inbreuk door de ontvangende partij op een geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment dat de andere partij deze verstrekte;
c. welke de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij die derde het recht had deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
d. welke door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting.

8.4 De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze Overeenkomst en blijft bestaan na de beëindiging, ontbinding of voltooiing van de Overeenkomst.

 1. Gebruik, Intellectueel Eigendom en auteursrechten

9.1 Onverminderd hetgeen in Artikel 8, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Dogcenter en/of DCSW alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot het intellectueel eigendom rustend in de door haar geproduceerde werken tijdens de uitvoering van de Diensten. Het eigendom van door Dogcenter en/of DCSW geleverde werken en onderdelen daarvan, zoals videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, concepten, illustraties, adviezen, werkwijzen etc. blijft daarom volledig in eigendom van Dogcenter en/of DCSW. De geproduceerde werken mogen als gevolge niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Dogcenter en/of DCSW. Klant heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

9.2 Het maken van filmmateriaal tijdens Opleidingsdagen is een onderdeel van de Opleiding van DCSW en zal derhalve worden toegestaan, het delen hiervan is alleen toegestaan zonder geluid en het te delen filmmateriaal mag niet langer zijn dan 1 minuut, dit om te voorkomen dat er lesmateriaal gedeeld wordt zonder de verdere context van de te volgen Opleiding. Met delen wordt ook bedoeld alle sociale media, email, whatsapp ed.

9.3 Dogcenter en/of DCSW behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Dogcenter en/of DCSW is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst, zowel door haarzelf als door derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dogcenter en/of DCSW, mits aangetoond door de Klant.

10.2 De aansprakelijkheid van Dogcenter en/of DCSW is beperkt tot de maximale waarde van de Overeenkomst. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Dogcenter en/of DCSW, is deze uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Dogcenter en/of DCSW niet aansprakelijk.

10.3 Dogcenter en/of DCSW verplichten alle cursisten van de Opleidingen of workshops om er zelf zorg voor te dragen dat zowel de hond als de geleider beide in het bezit zijn van een WA verzekering.

10.4 Dogcenter en/of DCSW is niet aansprakelijk voor schade die cursisten en/of hond(en)van cursisten aanbrengen aan andere cursisten of hond(en) en/of mensen en honden die ook op het terrein van Dogcenter en/of DCSW verblijven, mede aan eigendommen van andere mensen, mede cursisten of hun hond(en) of vice versa.
zie hiervoor ook 10.3. Dogcenter en/of DCSW is ook niet aansprakelijk voor het vervoer of bezoek van enige vorm van medische verzorging in de meest algemene zin van het woord zowel voor mens als dier(en).

10.5 De Klant vrijwaart Dogcenter en/of DCSW van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Mocht Dogcenter en/of DCSW aansprakelijk worden gesteld door een derde in dit verband, dan is de Klant verplicht alle kosten die hiermee verband houden te voldoen aan Dogcenter en/of DCSW en is de Klant verplicht direct de verantwoording van de aansprakelijkheid te nemen (onder meer) door aan de derde kenbaar te maken dat Dogcenter en/of DCSW niet aansprakelijk is, maar de Klant. Indien de Klant hierin tekortschiet, ontstaat daarmee automatisch een vorderingsrecht van Dogcenter en/of DCSW op de Klant ter grootte van het bedrag waarvoor Dogcenter en/of DCSW aansprakelijk wordt gesteld.

10.6 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Dogcenter en/of DCSW mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 1. Duur en Beëindiging Overeenkomst

11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 Dogcenter en/of DCSW is voorts bevoegd de Overeenkomst met de Klant vroegtijdig op te zeggen (zonder opgave van reden en/of inachtneming van een opzegtermijn) indien: (i) het faillissement van de Klant wordt uitgesproken; (ii) de Klant zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt; (iii) beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de Klant; (iv) de Klant geldende wet- of regelgeving schendt, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) wetgeving betrekking hebbende op: strafrechtelijke aansprakelijkheid, bedrog, verduistering, (faillissements-)fraude, omkoping of corruptie; (v) de Klant onrechtmatig handelt jegens Dogcenter en/of DCSW; (vi) in een situatie als bedoeld onder Artikel 7.3. Bij sprake van een van voornoemde situaties dient Klant Solute tijdig op de hoogte te stellen.

11.3 Uitsluitend Dogcenter en/of DCSW is bevoegd de Overeenkomst tussentijds zonder opgave van reden op te zeggen, de Klant niet (behoudens Artikel 7.4). Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Overeenkomst te ontbinden (buiten het herroepingsrecht om) indien aantoonbaar sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Dogcenter en/of DCSW en Dogcenter en/of DCSW in de gelegenheid is gesteld om deze tekortkoming te herstellen na ingebrekestelling. Deze ontbindbevoegdheid van Klant laat onverlet het recht op betaling van de reeds verrichte Diensten door Dogcenter en/of DCSW.

 1. Toepasselijk recht

12.1 Op de rechtsverhouding tussen Dogcenter en/of DCSW en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechtbank ‘s Hertogenbosch is bevoegd (in eerste instantie) van enig geschil tussen Dogcenter en/of DCSW en Klant kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3 Dogcenter en/of DCSW en de Klant zullen slechts beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.